Mặt bằng tòa nhàđiển hình

CĂN HỘ STUDIO LOẠI A

TỔNG SỐ CĂN TÒA A,B: 20

DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 30.9 – 31.2 m2

CĂN HỘ STUDIO LOẠI B

TỔNG SỐ CĂN TÒA A,B: 15

DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 30.9 – 36.6 m2

CĂN HỘ STUDIO LOẠI C

TỔNG SỐ CĂN TÒA A,B: 116

DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 33.1 – 38.9 m2

CĂN HỘ STUDIO LOẠI D

TỔNG SỐ CĂN TÒA A,B: 20

DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 39.4 – 59.2 m2

CĂN HỘ STUDIO LOẠI E

TỔNG SỐ CĂN TÒA A,B: 20

DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 39.4 – 59.2 m2

CĂN HỘ STUDIO LOẠI F

TỔNG SỐ CĂN TÒA A,B: 12

DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 30.7 – 36.8 m2

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ LOẠI A

TỔNG SỐ CĂN TÒA A,B: 16

DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 46.3 – 51.1 m2

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ LOẠI B

TỔNG SỐ CĂN TÒA A,B: 15

DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 54.3 – 69.6 m2

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ LOẠI C

TỔNG SỐ CĂN TÒA A,B: 196

DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 45.5 – 46.1 m2

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ LOẠI D

TỔNG SỐ CĂN TÒA A,B: 12

DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 35.3 – 45.8 m2

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ LOẠI A

TỔNG SỐ CĂN TÒA A,B: 12

DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 74.3 – 75.5 m2

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ LOẠI B

TỔNG SỐ CĂN TÒA A,B: 18

DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 77.3 – 78.5 m2

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ LOẠI C

TỔNG SỐ CĂN TÒA A,B: 1

DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 100 m2

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ LOẠI D

TỔNG SỐ CĂN TÒA A,B: 20

DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 72 – 74 m2

TỔNG SỐ CĂN TÒA A,B: 4

DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 105.9 m2

MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH TÒA A & B

HÌNH ẢNH NỘI THẤT